LĐLĐ THÀNH PHỐ
Mẫu quy chế hoạt động UBKT

Mẫu quy chế hoạt động UBKT

Ngày đăng 20-06-2018
Tải file tại đây: http://duc.cic.dongthap.gov.vn/labs/ldld/ldld/userfiles/files/QUY%20CHE%20HOAT%20DONG%20UBKT%20CDC%20-%20mau.doc