LĐLĐ THÀNH PHỐ
Tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày đăng 01-10-2018
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 (Tài liệu dùng để tuyên truyền) ------------------------------- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội